Algemene voorwaarden

Van:

Zwaartepunt
Postbus 135
5520 AC Eersel

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Zwaartepunt: Zwaartepunt
  De wederpartij: de wederpartij van Zwaartepunt
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. 

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zwaartepunt en de wederpartij waarop Zwaartepunt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Zwaartepunt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 

Artikel 3 Tot stand komen overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de wederpartij/deelnemer en Zwaartepunt komt tot stand door een van de volgende acties:
  – Betaling van het volledige bedrag voor de leeromgeving Leerpunt OnLine
  – Ondertekening van de schriftelijke overeenkomst  door de wederpartij en Zwaartepunt (in geval van een in-company training, het leveren van producten, diensten of bedrijfsadvisering.
  – Middels ondertekening van de offerte.

Artikel 4 Aanbieding en offertes

 1. De door Zwaartepunt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Zwaartepunt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reiskosten, tenzij anders aangegeven. 
 3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Zwaartepunt daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zwaartepunt anders aangeeft. 
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zwaartepunt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
 6. Bij een open inschrijving geldt er een bedenktermijn van 14 dagen waar binnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd. De bedenktermijn vervalt op het moment dat het eerste leermoment heeft plaats gevonden.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Zwaartepunt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Zwaartepunt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 3. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zwaartepunt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zwaartepunt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zwaartepunt zijn verstrekt, heeft Zwaartepunt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. 
 4. Zwaartepunt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zwaartepunt is uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zwaartepunt kenbaar behoorde te zijn. 
 5. Indien door Zwaartepunt of door Zwaartepunt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door (de medewerkers van) Zwaartepunt in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 6. De wederpartij vrijwaart Zwaartepunt voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zwaartepunt zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Zwaartepunt de wederpartij hierover tevoren inlichten. 
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Zwaartepunt daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 
 5. In afwijking van lid 3 zal Zwaartepunt geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zwaartepunt kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen Zwaartepunt en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij Zwaartepunt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 8 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zwaartepunt, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
 3. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. 
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. 
 5. Zwaartepunt is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen. 
 6. Bovendien mag Zwaartepunt het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Zwaartepunt, dat in redelijkheid niet van Zwaartepunt mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Zwaartepunt zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Zwaartepunt zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zwaartepunt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
 2. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Zwaartepunt op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Zwaartepunt heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  Zwaartepunt kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
  Zwaartepunt kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 5. Zwaartepunt heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. 
 6. In geval van restitutie hanteert Zwaartepunt een terugbetalingstermijn van 30 dagen.

Artikel 10 Incassokosten

 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van 50 euro. Voor particulieren gelden de regels en incassokosten van de Wet Incasso Kosten (WIK).
 2. Indien Zwaartepunt hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij. 
 4. De wederpartij is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Zwaartepunt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Zwaartepunt in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Zwaartepunt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Zwaartepunt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 12 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
 2. Bij opzegging door de wederpartij tot 1 maand voorafgaande aan de eerste bijeenkomst/scholing brengt Zwaartepunt 30% van de getekende offerte in rekening. Daarna wordt het volledige bedrag van de getekende offerte in rekening gebracht.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de wederpartij, heeft Zwaartepunt recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Zwaartepunt zijn toe te rekenen. Voorts is de wederpartij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij. 
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zwaartepunt, zal Zwaartepunt in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de wederpartij toerekenbaar zijn. 
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zwaartepunt extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. Zwaartepunt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • Na het sluiten van de overeenkomst Zwaartepunt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
 2. Voorts is Zwaartepunt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zwaartepunt op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Zwaartepunt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 4. Zwaartepunt behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Zwaartepunt aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de wederpartij gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
 2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Zwaartepunt het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen. 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Indien Zwaartepunt aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Indien Zwaartepunt aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 1.250.000 euro (Zegge: eenmiljoentweehonderdvijftigduizend euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Zwaartepunt in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zwaartepunt aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Zwaartepunt toegerekend kunnen worden.
  • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 5. Zwaartepunt is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zwaartepunt of zijn ondergeschikten. 

Artikel 16 Vrijwaringen

 1. De wederpartij vrijwaart Zwaartepunt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 2. Indien de wederpartij aan Zwaartepunt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zwaartepunt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zwaartepunt niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Zwaartepunt worden daaronder begrepen. 
 3. Zwaartepunt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zwaartepunt zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Voorzover Zwaartepunt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zwaartepunt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 18 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zwaartepunt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zwaartepunt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zwaartepunt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Zwaartepunt zich de rechten en bevoegdheden voor die Zwaartepunt toekomen op grond van de Auteurswet. 
 2. Alle door Zwaartepunt verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Zwaartepunt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 
 3. Zwaartepunt behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 20 Niet-overname personeel

 1. De wederpartij zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Zwaartepunt, medewerkers van Zwaartepunt of van ondernemingen waarop Zwaartepunt ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

Artikel 21 Bijzondere bepaling wanneer de wederpartij een particulier is

 1. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig c.q. nietig is omdat de wederpartij een particulier (consument) is, blijft deze buiten toepassing. Het overige deel van de algemene bepalingen blijft wel volledig van kracht.

Artikel 22 Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Zwaartepunt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Zwaartepunt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 23 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Zwaartepunt en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 24 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Oost Brabant 
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

versie 12-2022

Scroll naar boven